Regulacje RODO

Regulacje RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
I.               ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
                Tares Sp. z o.o. ul. Tworzeń 121, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

II.             PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przetwarzamy dane osobowe w  związku ze:
1.    ŚWIADCZENIEM USŁUG CIĘCIA WZDŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO BLACHY, SPRZEDAŻĄ WYROBÓW HUTNICZYCH, POKRYĆ DACHOWYCH Z BLACHY I AKCESORIÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH
Jesteśmy dystrybutorem wyrobów hutniczych oraz stalowym centrum serwisowym, współpracujemy z innymi producentami lub dystrybutorami.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.
Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)       zawarcie i wykonanie umowy;
2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c.        rozliczenie danin publicznoprawnych;
3)       usprawiedliwiony interes prawny:
a.        udokumentowanie realizacji transakcji;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        marketing bezpośredni;
d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f.         archiwizacja.
2.    USŁUGAMI TRANSPORTOWYMI NA RZECZ KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
Obsługa i weryfikacja usług transportowych.
Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy, a także numer prawa jazdy kierowcy.
Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)       zawarcie i wykonanie umowy;
2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c.        rozliczenie danin publicznoprawnych;
3)       usprawiedliwiony interes prawny:
a.        udokumentowanie realizacji transakcji;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        marketing bezpośredni;
d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f.         archiwizacja.
3.    REKRUTACJĄ
Prowadzimy rekrutację pracowników.
Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
Przetwarzane dane:  dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane do korespondencji, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)       zgoda;
2)       zawarcie i wykonanie umowy;
3)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b.       rozliczenie danin publicznoprawnych;
4)       usprawiedliwiony interes prawny:
a.        rekrutacja;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
d.       archiwizacja ( maksymalnie przez okres 3 miesięcy)
4.    PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące,  osoby przebywające na naszym terenie oraz w budynkach
w związku z monitoringiem wizyjnym.
Przetwarzane dane:  imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także obraz monitoringu wizyjnego ( do 14 dni). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa firmy obraz monitoringu przechowywany jest na potrzeby ewentualnych postępowań przez organy administracji publicznej.
Podstawa i cele przetwarzania danych:
1)       zawarcie i wykonanie umowy;
2)       wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
a.        przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
b.       składanie i rozpatrywanie reklamacji;
c.        rozliczenie danin publicznoprawnych;
d.       relacje inwestorskie;
3)       usprawiedliwiony interes prawny:
a.        udokumentowanie czynności;
b.       ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;
c.        marketing bezpośredni;
d.       tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
e.       weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
f.         archiwizacja;
g.        zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

III.                POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą  lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV.                BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V.                  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:
1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
a)    podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b)   podwykonawcom;
c)    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
a)     inne strony transakcji;
b)    firmy transportowe;
c)     spedytorzy;
d)    agencje celne;
e)    ubezpieczyciele;
f)      organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
g)     sądy;
h)    komornicy;
i)      biura informacji gospodarczej;
j)      operatorzy pocztowi i kurierzy;
k)     banki;
l)      podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w jakim staną się administratorem danych;

VI.                OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII.              SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: [email protected] lub listownie na adres podany poniżej.

VIII.            ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

IX.                 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
W razie konieczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.
Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji.
Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

X.                   UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1)   sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2)   usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3)   ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4)   dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5)   przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: [email protected] lub listownie na adres podany poniżej.
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

XI.                 SKARGA DO ORGANU NADZORU
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XII.               KONTAKT I INFORMACJE
Nasze dane adresowe: Tares Sp. z o.o., ul. Tworzeń 121, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: [email protected].

Obowiązek informacyjny ochrony danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Tares Sp. z o.o.
Państwa dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Tares Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest m.in. nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Tares Sp. z o.o..
Przysługuje Państwu sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych, który możne zgłosić na adres mailowy: [email protected].
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na warunkach wskazanych przepisami prawa.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Więcej szczegółów na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez TARES Sp. z o.o. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tares.pl w zakładce Regulacje RODO.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij